Site logo

Uw probleem is onze uitdaging

Stacks Image 5032
Stacks Image 5034
Stacks Image 6
Stacks Image 5033

Schaderecht:


Adviesverlening en het voeren van procedures met een welbepaalde materiële- of lichamelijke schade als oorzaak; deze schade kan het gevolg zijn van een contractuele- of een buitencontractuele tekortkoming, alsook van een strafrechtelijk feit; de belangen van de schadelijder of de schadeveroorzaker worden zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de strafrechtbanken behartigd.

Erfrecht:


Onder andere erfopvolging en betwistingen in verband met vereffening en verdeling van nalatenschappen

Contractenrecht:


Betwistingen in verband met verbintenissen uit overeenkomsten van koop, huur, handelshuur, onderhandelingen, opmaken van maatcontracten, …

Eigendomsrecht:


Aankoop en verkoop onroerende goederen, mede-eigendom en appartementsmede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en wegenissen, bezitsvorderingen, …
Stacks Image 55
Stacks Image 58
Afhandeling van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsgeschillen

Verzekeringsrecht

in als zijn facetten

Aannemingsrecht en bouwrecht